Våre betingelser

OPPDRAGSBEKREFTELSE DEL II: ALMINNELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

1. INNLEDNING
1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater påtar seg eller utfører i henhold til oppdragsbekreftelsen del 1.

2. Disse alminnelige betingelser overgis klienten ved etablering av oppdraget og anses vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid tilkjennegir overfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres.

3. Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient.

4. Advokatfirmaets mål og forpliktelse er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innen for de rammer som følger av denne oppdragsavtale, domstolloven, advokatforskriften, regler for god advokatskikk, advokatfirmaets interne saksbehandlingsrutiner, samt annet relevant regelverk.

5. Alle advokater tilknyttet firmaet har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige advokater er medlemmer i Advokatforeningen og er dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.

 

2. ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET
1. Oppdragets beskrivelse fremgår av Del I, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig og skriftlig korrespondanse. Ved betydelige endringer av oppdraget skal klienten motta oppdatert DEL 1 av oppdragsbekreftelsen.

2. Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig advokat i advokatfirmaet, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige advokater til gjennomføringen av deler av oppdraget.

3. I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at advokatfirmaet ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv er pålagt å underrette Økokrim om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

4. Før oppdraget etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at advokatfirmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. Advokatfirmaet kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette.

5. For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er advokatfirmaet avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.

6. Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom advokatfirmaet. Advokatfirma og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.

 

3. SALÆRBEREGNING OG FAKTURERING
1. Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektiv og fagmessig arbeid med oppdraget. Våre veiledende timesatser er fra kr 1400 til kr 1500 ekskl mva og fremgår av oppdragsbekreftelsens DEL I, og er for øvrig tilgjengelige på våre hjemmesider eller kan oppgis på forespørsel.

2. Minste timeenhet er 0,33 time (20 minutter). Telefonsamtaler, sms og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 20 minutter.

3. Ved endelig salærfastsettelse vil vi i tillegg utøve et skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten og de øvrige av firmaets medarbeidere.

4. Klienten er ansvarlig for rettegebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved rettslig prosess. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold.

5. Advokatfirmaets salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.

6. Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnadet til rettshjelp fra motparten begrenser ikke advokatfirmaets salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess.

7. Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv.

8. Alle omkostninger og utlegg som advokatfirmaet forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

9. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelseslovens bestemmelser.

 

4. EKSTERN DEKNING AV SALÆRKOSTNADER
1. I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, mens andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt eller formue over hhv kr 246 000 (enslige), kr 369 000 (ektepar og registrerte partnere) og kr 100 000 (nettoformue). Fylkesmannen kan i visse tilfellegjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering.

2. Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi advokatfirmaet de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom advokatfirmaets salærkrav og det beløpet forsikringsselskapet dekker.

 

5. ADVOKATFIRMAETS ANSVAR
1. Advokatfirmaet er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning. Advokatfirmaets sikkerhetsstiller er Chartris.

2. Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgiving i forhold til sakens skatte- og avgiftsmessige sider.

3. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste.

4. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som advokatfirmaet har henvist til eller for underleverandører so advokatfirmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.

5. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering advokatfirmaet på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.

6. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold fra bankens side. Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at bankens sikringsfond ikke garanterer for mer enn kr 2 000 000 i innskudd pr innskyter (advokatfirma) pr bank. Kun ved særskilt avtale om det vil advokatfirmaet treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler.

 

6. BEHANDLING AV INFORMASJON
1. Advokater i advokatfirmaet har forbud mot rettsstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolige. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushetsog fortrolighetsplikten.

2. Med mindre noe annet er avtalt, har advokatfirmaets advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Advokatfirmaets øvrige medarbeidere er underlagt samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.

3. I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget samtykker klienten til at frivillig avgitte personopplysninger, herunder sensitive personopplysninger, behandles av advokatfirmaet i samsvar med personopplysningsloven. Opplysningene vil kun bli meddelt andre parter, som motparter, domstol og offentlig organ, i den grad dette er i samsvar med oppfyllelsen av oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er advokatfirmaets styre og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan ansvarlig advokat kontaktes.

4. Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (epost, fax mv) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitt forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til advokatfirmaet.

5. Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Advokatfirmaet er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdrages avslutning. Advokatfirmaet kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utlevers mot vederlag.

 

7. KLAGE
1. Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat. Advokatfirmaet vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.

2. Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær.

3. Tvister knyttet til oppdragsavtalen avgjøres etter norsk rett og kan kun bringes inn for norske domstoler.

 

8. REVISJON AV OPPDRAGSVILKÅR
1. De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for klienten som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel.